కాస్త వినండి తల్లీ

B.Tech బాబులకి మాత్రమే సాధ్యం

టచ్ చేసావ్ రా నీకు ఫుల్ మార్కులు వేస్తా

హాహాహాహా

ఎలా నమ్మాలి సిస్టర్

రిప్లై ఇచ్చిందోచ్

తొక్కూ

అయిపోయవురా

చదువుకొండ్రా